FÖR PLACERING RING 010-209 30 40

Familjehem

Familjer som, utifrån socialtjänstens beslut, tar emot barn som, av olika anledningar behöver bo i ett annat hem än det egna, kallas för familjehem. Familjehemmet ska ge barnet en god omvårdnad och se till att barnet får sina behov tillgodosedda i samverkan mellan föräldrar och andra berörda. Att bli familjehem är att öppna sina dörrar för att dela med sig av sitt liv till ett behövande barn.

Vanliga frågor

Vad är familjehem?

Ett familjehem tar emot barn för vård och fostran under en tid då barnet, av olika anledningar, inte kan bo hos sina egna vårdnadshavare. Uppdraget ges av socialtjänsten som också godkänner familjehemmet för just det specifika uppdraget. Det är viktigt att hitta ett familjehem med rätt förutsättningar för att kunna tillgodose barnets unika behov och som uppfyller uppdragsgivarens krav och önskemål. Denna process att hitta rätt familjehem brukar kallas för matchningsprocess. Du kan läsa mer om olika framgångsfaktorer vid rekrytering av familjehem hos Sveriges kommuner och regioner.

Varför behöver barn placeras i familjehem?

Det kan finnas många anledningar till att ett barn behöver placeras i ett jour- eller familjehem. Orsakerna till placering varierar och kan exempelvis vara omsorgsbrist i det egna hemmet, brister i föräldrarnas förmåga eller misstanke om kriminalitet och missbruksproblematik. Många barn som placeras i familjehem har olika form av neuropsykiatriska funktionsvariationer, utåtagerande beteende eller ett annat socialt nedbrytande beteende.

Barnets vårdnadshavare

Andra skäl till att ett barn behöver placeras i ett jour- eller familjehem kan vara att vårdnadshavarna hastigt avlider, att en ensamstående förälder som saknar socialt nätverk behöver sjukvård, eller att vårdnadshavarna blir frihetsberövade av polismyndigheten.

Varför heter det inte längre fosterhem?

Familjehem kallades tidigare för fosterhem. Användningen av termen familjehem ligger närmare ordets egentliga definition, det vill säga ett hem som tar emot barn för vård och fostran utan att bedriva det som en yrkesverksamhet. Ett familjehem öppnar inte bara dörrarna till sitt hem, utan även sina hjärtan genom att ge av sin tid, sin energi och sitt engagemang.

Vad är jourhem?

Ibland kan socialtjänsten inte vänta med att hitta det bäst lämpade familjehemmet åt ett barn. Det kan bero på en akut situation som gör att en placering behöver ske omgående. I dessa fall använder sig socialtjänsten av jourhem. Att vara jourhem innebär att man tar emot barn med kort varsel. Ibland kan man ha flera barn boendes samtidigt och ibland inga alls.

Vad är det för skillnad mellan jourhem och familjehem?

Skillnaden mellan ett jourhem och ett familjehem är att ett jourhem tar emot barn under en kortare period. Ibland sker det med mycket kort varsel. Vanligtvis bor barnet hos sin jourfamilj under den tid som socialtjänstens utredning om barnets långsiktiga behov pågår.

Hur fungerar det med jourhemsplacering?

En jourhemsplacering pågår under den tid som socialtjänsten utreder barnets behov och får som längst vara i högst två månader efter avslutad utredning. Utredningen får som längst ta fyra månader. Att vara jourhem kräver att du som jourfamilj, utöver kraven på familjehem, även har förmåga att hantera krisreaktioner hos barn och upprepade separationer från barn som uppdraget innebär.

Vill du veta mer om livet som familjehem?

Är ni intresserade av att bli familjehem? Läs mer om hur det är att vara familjehem och skicka in en intresseanmälan till oss.

Vill du veta mer om våra familjehem?

På Kronangruppen erbjuder vi konsulentstödda familjehem med ramavtal. Läs mer om vad vi erbjuder våra familjehem.

Vilka krav ställs på familjehem?

Innan du kan bli familjehem krävs det att du genomgår en utredning för att din lämplighet som familjehem ska bedömas. Den processen startar ofta med en intervju följt av ett hembesök. Läs mer om vad som krävs och om hur det är att vara familjehem.

Vad är en behandlingsfamilj?

En behandlingsfamilj är ett begrepp som inte finns definierat i lagstiftning. I vissa ordalag är begreppet att jämföra med ett förstärkt familjehem och innebär att minst en familjehemsförälder är hemmavarande på heltid. Mer tid med barnet kan anses utgöra en slags behandling, men begreppet behandlingsfamilj bör dock inte användas.