Öppenvård

Vår öppenvård

Våra praktiskt och teoretiskt orienterade öppenvårdsinsatser riktar sig mot barn, ungdomar och familjer som önskar en förändrad livssituation. Öppenvårdsinsatserna är individanpassade och ser olika ut på beroende på behov och önskemål hos brukaren samt socialtjänstens beställning. Det kan handla om små eller stora insatser, på dagar, kvällar, helger eller nätter. Vi är specialiserade inom följande områden, psykosocial problematik, annat socialt nedbrytande beteende, prokriminell attityd och prokriminellt umgänge. Vårt öppenvårdsarbete struktureras enligt följande:

1. Lära känna brukaren och upprätta en samarbetsallians

2. Tillsammans identifiera behov och styrkor

3. Mobilisera brukaren och påbörja planerat arbete

4. Arbetet utvärderas samt revideras fortlöpande

5. Vid planerat avslut sker utfasning

Våra medarbetare

För att säkerställa kvaliteten i vårt arbete har vi regelbunden extern handledning för vår personal. Utöver detta har Kronangruppen också ett internt kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 och regelbundna egenkontroller.

Familjepedagoger
Våra familjepedagoger är antingen socionomer eller beteendevetare med flerårig erfarenhet inom socialt arbete. Familjepedagogerna stöttar familjerna i att hitta en hållbar struktur och kommunikation i vardagen som förbättrar barnens/ungdomarnas livssituation. Familjepedagogerna arbetar på olika sätt med familjerna beroende på hur behoven i familjen ser ut. Den manualbaserade metoden COPE passar föräldrar med önskemål om metodologiska verktyg för att bättre kunna hantera vardagsproblem och/eller till föräldrar med utagerande barn. Andra gånger passar det bättre med en kombination av metoder och verktyg för att stötta familjen, i dessa fall använder vi oss av:

KASAM – Vid inledande sammanhangsmarkering samt under uppföljning och vid avslut av arbetet tillsammans med familjen.

Kommunikationsstöd – Vägledning i samtal mellan familjemedlemmarna där de får berätta om upplevda svårigheter i familjen. Syftet med kommunikationsstödet är att familjen kommer fram till gemensamma mål som de skall arbeta mot och få stöd i att uppnå.

Motiverande samtal – I relation till vad som för familjen är önskvärt och möjligt att förändra.

ADL – Hjälp till självhjälp. Planering, praktisk hjälp och socialt stöd med målsättningen om att familjen skall hitta en struktur för de vardagliga sysslor som behövs för en förutsägbar och hållbar vardag.

Kontaktpersoner och kvalificerade kontaktpersoner
Hos oss på Kronangruppen har vi både kontaktpersoner och kvalificerade kontaktpersoner som arbetar med våra barn och unga.

En kontaktperson arbetar med att stötta och aktivera barnet eller den unge i vardagen. Det kan t.ex. handla om att hjälpa till med läxor, följa med på aktiviteter eller att hjälpa till med att hitta nya. Våra kvalificerade kontaktpersoner har minst en ettårig yrkesutbildning inom socialt arbete. Dessa kan i tillägg till ovanstående arbeta med barn och unga som befinner sig i en riskzon för socialt nedbrytande beteende, prokriminell attityd och prokriminellt umgänge. Riskfaktorer i familj kan också vara en anledning till att ungdomen behöver hjälp av en kvalificerad kontaktperson som motiverar och stöttar. Den kvalificerade kontaktpersonen arbetar ofta med att bryta destruktiva mönster och få till en god självkänsla genom skolgång, praktikplats eller arbete. Den övergripande målsättningen med det kvalificerade kontaktmannaskapet är att få till en förutsägbar och hållbar vardag där allt arbete med ungdomen utgår från ADL.