FÖR PLACERING RING 010-209 30 40

Skyddsplacering

Kronangruppen har skyddade boenden i mellersta och södra Sverige. Våra arbetsgrupper utgörs av socionomer och socialpedagoger som i många år har arbetat med hot- och våldsutsatta personer.

Kronangruppens insatser vid placering i våra skyddade boenden kännetecknas av stor flexibilitet och hög tillgänglighet – vi vill vara en avgörande del i en förändringsprocess för den enskilde.

Boendena utgörs av enskilda lägenheter. Vi eftersträvar en boendemiljö som är så hemtrevlig som möjligt. Våra lägenheter är anpassade för att ta emot personer med medföljande barn och, i förekommande fall, även husdjur.

För oss är det en självklarhet att hjälpa den placerade och dennes barn till rätt samhällsinstans. För medföljande barn innebär det tex. förskola och skola. Barn som placeras i skyddat boende riskerar att förlora viktig skolgång. Detta är något vi på Kronangruppen strävar att motverka genom att via våra samverkanspartners på orten snabbt få plats för barnen i förskolan eller i skola. Vidare har vi förskollärare anställd, med utbildning i Traumamedveten omsorg, som särskilt kan se till de yngre barnens behov av stimulans och lärande samt stödja föräldrarna i sitt föräldraskap.

Placeringsprocessens tre faser

Vår erfarenhet är att skyddsplaceringar inte enbart handlar om akut skydd. Ofta inleds placeringen utifrån en akut händelse. På grund av våldets konsekvenser och för att nå självständighet och oberoende är dock personen i behov av ett mer långsiktigt stöd. Olika insatser behövs för olika individer. För att åskådliggöra Kronangruppens samlade erfarenhet med våldsutsatta tänker vi placeringsprocessen i faser:

1. Mottagningsfasen

Man kan se insatsens inledning som en mottagningsfas där ett intensivt arbete gällande ansökan om sekretessmarkering, kartläggning av risker, larm, skydd och rutiner samt förhållandet till sociala medier sker. Sammanfattningsvis handlar denna fas om akut skydd och att ”landa” i ett nytt sammanhang. Finns medföljande barn med, måste även deras intressen vägas in i samråd med socialtjänsten.

2. Etableringsfasen

Nästa steg ser vi som en etableringsfas som inträder när den placerade har “landat” och accepterat sitt nya sammanhang. I denna fas arbetar Kronangruppen med insatser som syftar till att stärka individens resurser att leva ett självständigt liv. Det kan innebära översyn av dagliga aktiviteter som att söka arbete, planering av ekonomi, sanering av ekonomi samt insatser som stärker föräldraförmågan.

Detta leder ofta till att den skyddsbehövande blir etablerad och trygg i sin vistelse på orten, får möjlighet till försörjning och att eventuellt medföljande barn hittar nytt umgänge och fungerande skolgång. Planering och genomförande av barns umgänge med den andra föräldern sker efter rigoröst säkerhetsplanerande.

3. Avslutningsfasen

Den sista delen i placeringsprocessen är en avslutningsfas som syftar till att den enskilde kan fortsätta sitt liv i stabilitet och trygghet. Hur avslutningsfasen ser ut blir ett kvitto på hur väl Kronangruppens insatser har förvekligats för den placerade. Det vanligaste scenariot är att den enskilde brukaren flyttar till annan ort, flyttar hem med tryggade förhållanden eller, med nyvunna resurser, stannar kvar i närheten av det skyddade boendet.

Om insatsen har inletts med målsättning om bostadsgaranti, flyttar den enskilde till en bostad med förstahandskontrakt. En förutsättning för att få förstahandskontrakt är att den skyddsbehövande har ordnad ekonomi och är självförsörjande. Detta kan vara genom lön av arbete eller andra ersättningsformer, dock ej genom försörjningsstöd.

Bryggan till ett tryggt sammanhang

Vi gör vårt yttersta för att skydda och stärka den enskilde samt för att vara bryggan till ett tryggt och nytt sammanhang. Som en trygghet finns vi tillgängliga genom telefonjour efter arbetsdagens slut. Stödet utformas med dig som beställare och kan bestå av allt som ni bedömer den utsatte vara i behov av.

Stödinsatser som Kronangruppen erbjuder

 • Skyddat boende i egen fullutrustad lägenhet med internet och skalskydd samt personlarm
 • Fortlöpande bearbetande och stödjande samtal under placeringstiden
 • Riskbedömning och säkerhetsplanering – både manualbaserad och utifrån uppkomna risksituationer
 • Möjlighet att överta lägenhetskontrakt via Kronangruppen under förutsättning att brukaren har ordnad ekonomi och fast inkomst
 • Skuldrådgivning och stöd till hållbar ekonomisk planering
 • Stöd i juridiska processer och förhandling i domstol
 • Aktualisering av skolplats/förskoleplats för medföljande barn
 • Aktualisering av hälsokontroll samt transport till vårdinrättning
 • Aktualisering av tandvård samt transport till vårdinrättning
 • Stöd i myndighetskontakter
 • Stöd i aktivt bostadssökande
 • Stöd dygnet runt till familjen via telefon och på plats i familjen, i synnerhet initialt och på daglig basis
 • Hämtning vid placering (transport från aktuell plats till Kronangruppens boende)
 • Hjälp med att stötta den placerade att söka egen bostad och komma igång med sysselsättning
 • Tolkkostnader för tolkning som Kronangruppen anser nödvändiga och när dessa beställs av Kronangruppen
 • Umgängesresor och arrangemang kring umgängen (säkerhetsarrangemang vid skyddade boenden)
 • Aktivitetskostnader
 • Extrastöd till familjen vid sjukdomar (exempelvis hjälp med att ombesörja att barn kommer till skola eller förskola)
 • Ordna adekvat psykologkontakt/terapi vid behov

Skyddsplacering med bostadsgaranti

Kronangruppen kan nu erbjuda placerade personer bostadsgaranti.

Kronangruppen har inlett ett samarbete med ett kommunalt fastighetsbolag där de placerade personerna kan ges förtur till ett eget förstahandskontrakt. Erbjudandet är dock knutet till vissa förbehåll, vilka är:

 • Socialtjänsten måste ingå ett avtal med Kronangruppen om bostadsgaranti.
 • Bostadsgarantin gäller enbart för personer som har placerats med anledning av våld i nära relationer.
 • Det krävs att den enskilde kan betala hyran på egen hand, dock inte med försörjningsstöd.
 • Boendet sker initialt i en av Kronangruppens lägenheter och övergår sedan till en annan lägenhet med förstahandskontrakt.

 

Denna insats innebär att Kronangruppen arbetar kontinuerligt med ovanstående punkter. Det är Kronangruppen som, tillsammans med den placerade, arbetar för att möjliggöra att den placerade personen får en egen lägenhet.

Riskbedömningar

Vi använder riskbedömningsinstrument och gör kontinuerliga risk- och
skyddsbedömningar med planering kring säkerhetsrutiner tillsammans med den placerade. Vi utför olika typer av riskbedömningar i form
av:

FREDA – Farlighetsbedömning

PATRIARK – Bedömning av risk för heders relaterat våld

SARA – Bedömning av risk för framtida våld